Program Zakładu Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze oparty jest o strategiczno strukturalny model uzależnienia, poszerzony o  elementy terapii behawioralno-poznawczej. Program trwa 6 tygodni, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie programu do 8 tygodni.
            Głównym celem prowadzonej terapii jest dążenie do zmiany u pacjenta, pozwalającej osiągnąć pełną i trwałą abstynencję. Strategiczno- strukturalna psychoterapia uzależnienia opiera się na przygotowaniu i realizacji programu psychoterapeutycznego w celu zainicjowania i ukierunkowania procesu zmian u pacjenta.
            Najważniejszym narzędziem jakiego używamy w trakcie naszej terapii jesteśmu MY.
            Program obejmuje zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie warsztatowym pozwalającym pacjentowi na aktywny udział w programie i większą identyfikację z uzależnieniem. Celem tych zajęć jest zmiana myślenia pacjenta.
Ważnym elementem prowadzonej terapii są sesje psychoterapii grupowej które odbywają się  w systemie otwartym, tzn. pacjenci przyjmowani są do grup w miare rozpoczynania terapii.
            Druga, równoległa część programu polega na terapii indywidualnej z terapeutą prowadzącym, który zajmuje się pacjentem od momentu podpisania kontraktu terapeutycznego aż do opuszczenia Ośrodka. Oddział obejmuje 4 grupy. Na każdej z grup obowiązuje szczegółowy harmonogram zajęć, rozpisany na poszczególne dni tygodnia. Każdy pacjent po podpisaniu kontraktu terapeutycznego otrzymuje swój indywidualny program terapii dostosowany dla niego.
            Pacjenci  w czasie pobytu zdobywają wiedzę na temat uzależnienia w celu utrzymania stałej abstynencji. Praca terapeutyczna obejmuje strategie związane ze zrozumieniem uzależnienia i zasad terapii , rozpoznaniem własnego uzależnienia i bezsilności wobec środków psychoaktywnych lub zachowań, zrozumieniem działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia , radzenia sobie z głodem ,zmianą tożsamości pacjenta, a także wspieraniem jego wczesnej abstynencji. W trakcie terapii uświadamiamy pacjentowi konieczność dalszej pracy nad swoją trzeźwością po opuszczeniu Ośrodka i wspieramy go w tym w naszych poradniach oferujących dalszą terapię.
Skip to content