Szanowni Państwo,
W dniu 21.04.2021 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej.
     To ważny moment w historii ZLO w Czarnym Borze. Dzięki współpracy z Fundacją będziemy mogli realizować wiele przedsięwzięć, których celem jest wsparcie naszych pacjentów podczas terapii jak i przygotowanie ich do życia po zakończeniu pobytu w Zakładzie. Planujemy zarówno działania rozwojowe podnoszące kompetencje naszych pracowników jak i systematyczną pracę nad poprawą warunków bytowych. 
     Nasz nowy Partner - Fundacja Edukacji Europejskiej może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w realizacji wielu potrzebnych projektów.
Fundacja powstała w czerwcu 2002r i już od początku 2003 rozpoczęła realizację projektów edukacyjnych związanych z procesem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
W latach 2002-2021 Fundacja zrealizowała ponad 100 różnorodnych projektów o łącznej wartości ponad 60 mln zł, realizowanych głównie na obszarze Dolnego Śląska oraz na obszarach województwa lubuskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.
Główne obszary działalności Fundacji w tym okresie to m.in.
> wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem np. osób długotrwale bezrobotnych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, osoby niepełnosprawne,
> wspieranie szkół i placówek oświatowych: programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 
> tworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego
Wszystkie działania Fundacji w tym zakresie, finansowanie są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej. 
 
     Jeżeli bliska jest Państwu pomoc innemu człowiekowi i chcielibyście Państwo wesprzeć również i nasze działania na rzecz osób uzależnionych podajemy numer konta jaki Fundacja Edukacji Europejskiej uruchomiła na rzecz ZLO w Czarnym Borze.
Nr subkonta - 38 1090 2271 00000001 4793 0123 
Rachunek wydzielony wyłącznie dla ZLO Czarny Bór.
Wszystkie operacje bankowe będą dotyczyły wyłącznie dotacji/darowizn przekazywanych na rzecz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.

 

Skip to content